#somriuEBRE

#congresEBRE

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Objecte

La Associació Amics i Amiges de l’Ebre i el CECOS (Centre d’Estudis dels Conflictes Socials) de la URV convoquen el Concurs de Fotografia a Instagram #somriuEBRE #congresEBRE per fomentar la participació de la ciutadania a les xarxes socials i per donar visibilitat als protagonistes, les activitats i els espais que conformen l’entorn de l’aigua i de l’Ebre. El concurs forma part del programa d’activitats de comunicació i divulgació del Aniversari de la Batalla de l’Ebre.

 1. Forma de participació

Per participar en el concurs s’ha de tenir un perfil públic a Instagram i publicar-hi una fotografia, en aquesta xarxa social, que compleixi el que indica l’apartat “Característiques dels treballs”. La imatge que es publiqui ha d’anar acompanyada amb les etiquetes #somriuEBRE #congresEBRE, sense perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.

En el moment de la finalització del concurs, els participants han de ser seguidors del compte de la Associació Amics de l’Ebre i/o del CECOS a Instagram.

El fet de posar a la fotografia les etiquetes #somriuEBRE #congresEBRE suposa la participació automàtica en el concurs i consegüentment implica que l’autor accepta les bases per les quals es regeix i reconeix que la imatge etiquetada compleix els requisits i les condicions exigides als treballs presentats.

Cada participant pot presentar al concurs un màxim de cinc fotografies en total. En cas que l’usuari publiqui més de cinc imatges amb les etiquetes #somriuEBRE #congresEBRE, el jurat considerarà presentades al concurs només les cinc primeres, segons la data en la que es publiquin.

 1. Característiques dels treballs

Les fotografies presentades a concurs han de mostrar persones, ambients, moments o espais de l’Ebre, per reflectir l’aigua en el seu entorn. Les imatges han de ser relacionades amb l’aigua i lo riu com a font de vida i de memòria.

Els autors han de poder garantir que les imatges són originals i inèdites, que en són els autors legítims i, per tant, en tenen tots els drets, així com que la imatge no vulnera els drets de terceres persones. La Associació Amics de l’Ebre i el CECOS no es fan responsables dels perjudicis que pugui comportar l’incompliment d’aquests requisits i es reserven la possibilitat d’exercir les accions legals que consideri oportunes si es produeix un conflicte per aquest motiu.

 1. Condicions de participació

Pot participar en el concurs qualsevol persona física major de edat que no hagi estat implicada en la definició i/o preparació d’aquest concurs.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir ni els drets de propietat intel·lectual ni els drets a la intimitat i a l’honor ni cap altre dret de terceres persones. Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de la Associació Amics de l’Ebre i el CECOS.

La Associació Amics de l’Ebre i el CECOS no es fan responsables dels perjudicis que pugui comportar l’incompliment d’aquests requisits i es reserven la possibilitat d’exercir les accions legals que considerin oportunes si es produeix un conflicte per aquests motius.

 1. Termini

El concurs comença el 1 d’agost de 2018 a les 8 hores i es podran publicar fotografies per participar-hi fins al 30 de setembre de 2018 a les 23:59 hores. S’admetran les fotografies penjades durant aquest període i no s’admetran fotografies publicades més enllà de la finalització del concurs.

Ara bé, es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases, sempre que es presentin dins els terminis establerts i compleixin totes les condicions de participació.

 1. Jurat i selecció del treball guanyador

El treball guanyador el decideix un jurat format per membres de la Associació Amics de l’Ebre i el CECOS. El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i triarà la fotografia guanyadora, que es farà pública abans del 5 de octubre de 2018. El jurat valorarà la imatge que millor s’ajusti a les característiques de treball.

L’organització es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant el seu perfil d’Instagram, de forma privada o deixant un comentari a la fotografia guanyadora. En aquesta comunicació, la persona guanyadora rebrà instruccions per posar-se en contacte amb l’organització i facilitar-ne el nom i cognoms reals complets, el número de telèfon i l’adreça postal. L’organització requerirà tota la informació que consideri necessària per lliurar el premi. Per demostrar l’autoria de la imatge se sol·licitarà l’enviament de l’arxiu original.

La Associació Amics de l’Ebre i el CECOS farà una àmplia difusió de les propostes guanyadores i el nom de les persones guanyadores es publicarà a la web (batallladelebre.cat)

i als perfils de la Associació Amics de l’Ebre i el CECOS a les xarxes socials.

La persona guanyadora accepta que el seu nom es publiqui als suports web i als perfils socials de la Associació Amics de l’Ebre i el CECOS.

 1. Premis

Hi haurà dos guanyadors que obtindran un premi de una visita guiada pels espais de la Batalla de l’Ebre organitzada per Terra Enllà de 1 dia de duració amb dinar inclòs. A banda d’aquest premi, no percebran cap més contraprestació perquè la Associació Amics de l’Ebre i el CECOS reprodueixen les seves imatges. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si el guardonat renuncia al premi, no es posa en contacte amb l’organització per facilitar les seves dades o si no entrega l’arxiu original de la fotografia guanyadora, el premi s’ha d’atorgar a la fotografia que correspongui segons l’ordre de la llista de reserva.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel jurat del premi.

 1. Normes de control i de seguretat

La Associació Amics de l’Ebre i el CECOS tenen la facultat de prendre les mesures necessàries per evitar conductes fraudulentes durant el concurs o l’incompliment de normes en perjudici d’un altre concursant.

Es prohibeix crear o tenir més d’un perfil en Instagram, la creació de perfils falsos o la suplantació d’identitat. També es podran excloure participants amb continguts que no es considerin oportuns.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Els participants en el concurs, cediran tots els drets de reproducció de les fotografies penjades, sense finalitats lucratives i sense vendre-ho a tercers, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. La Associació Amics de l’Ebre i el CECOS podran utilitzar lliurement aquestes imatges a la seva pàgina web, així com en altres publicacions, tan en línia com fora de línia, sense valor lucratiu abans esmentat.

 1. Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades dels concursants seran incorporades a un fitxer amb finalitats relacionades amb la convocatòria. Els concursants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça electrònica administracio@amicsebre.cat

 1. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir durant tot el període de vigència d’aquesta convocatòria l’ha de resoldre el jurat del concurs, i les seves decisions seran inapel·lables.

Informació addicional

La empresa responsable de la xarxa social Instagram no té cap relació ni amb el concurs ni amb La Associació Amics de l’Ebre i el CECOS. La Associació Amics de l’Ebre i el CECOS només utilitzen aquesta plataforma com eina de gestió del concurs i de vehiculació de les propostes presentades.

L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic que pugui produir-se del sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari de qualsevol correu electrònic.

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram.

Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs, podeu adreçar-vos a l’adreça electrònica administracio@amicsebre.cat o cecos@urv.cat

http://batalladelebre.cat/